Select region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Career

Leadership principles

Kami mengutamakan pelanggan kami


Andabolehmenelitipelanggan, andabolehmendengarpelanggan.Tetapitidaksehinggakitamenjadiseorangpelanggan, agar kitadapatmemberi yang terbaik-bilakitamempelajaridanmemahamikehendakpelanggan.Dapatmemahamiapa yang pelangganperlukansebelummerekatahu, memberiapa yang pelangganperlukansepertikitamempunyaideriakeenam. 


Kami berbanggadengankeupayaan kami
Kami akanmemberirespon yang terbaikbuatpelanggandanakanmemberipemahamandanpenjelasan
Kami membentukperhubungan yang baikdenganpelanggan


Kami mempunyai semangat untuk meningkatkan prestasi


Jika anda inginmeningkatkanprestasi, motivasiadalahkunci yang andaperlukan.Jikaandamendengar, memberisemangat, nasihat, senyumandanmotivasidiri, andaakanmemastikansemua orang akanmengikutijejaklangkahanda. Kita semuamahumenjadisebahagiandaripadakeberhasilan, danmenciptakanprestasi yang tinggibagiperkumpulanadalahkunciuntukberjaya di ISS.


Denganbangganya kami memberiperkhidmatan yang terbaikkepadapelanggan
Kami menghargaidanmeraihkandenganperkhidmatan yang kami perolehi
Kami melakukanlebihdariapa yang diharapkan


Kami memberisemangatinovasi


Perubahanterjadi – walaupunkitatidakmahuiaterjadi.  Iaadalahaturandunia, jadimengapakitatidakmengambilsatulangkahmajulebihawal? Buatlahperubahan, berisemangatperubahan, jalankanperubahanitumakaitupihak-pihak yang bersaing yang akanketinggalan di belakang. Janganberdiamdiri, carilahpeluang, berdaptasidanpemikiransecarakreatifdalamdirisendiridanrakansekerja.


Kami akansentiasamenerimacaracarabaru
Kami selalumencaripeluanguntukmemperbaiki system danjugakonsep kami
Kami menghargaikemahuanuntukperubahan


Kami melayani orang denganhormat


Pernahkankamuadaseorangcikgu di sekolah yang tidakpernahmemarahi, tetapisangatdihormati?Ada peluang yang baikbagicikgutersebutmenunjukkankepimpinansemulajadidanmemberikanpenghormatanterhadapmurid.Ituadalahcaraketuasebenar yang kitainginkan, salingmengawasi sesame rakankerjatetapidenganmelihatjauhkedepan.


Kami memimpindenganmembericontoh


Raja raja yang berkuasapadazamandahuluselalumenjadi yang pertamadalamsegalahal, memimpinaskarmerekamelawanmusuh yang kuat.Nasibbaik, kepemimpinankeseharian di ISS adalahkerjaya yang lebihselesa, tetapicontoh yang baikmasihselaludiperlukan. Bilaandamemikultanggungjawabdanmemimpindi depanmakaandadapatmemotivasirakansekerjadanandaakanmeningkatkanprestasisecarabersamaan.
Kita memimpindengankuasa


Amanahadalahperkara yang paling sukar, iamemberikankuasa. Tetapisebagaiseorangpemimpinandahendaklahberupayauntukberbuatdemikian.Berikanpekerjaandakuasadengansama rata. Inimenggalakkanmerekauntukbertindak, danandaakanmelihatmerekamenghormatidanbertanggungjawab. Sebenarnya, andaadalah yang menerima: komitmen, setiadanprestasi.
Membinadirikitadan orang lain


Jikaandaingintumbuhanberkembangmekar, janganandamenyekattumbuhanitu.Hendaklahmemberikanbanyakruang, cahayadanpenjagaan.Walaupunkedengaransedikitganjil, tetapiiniadalahcontoh yang samauntukpekerja-pekerjaandadanandaperlumengembangkannya: ruanguntukbergerak, ruanguntukmembukapotensiandadanmemupukdaripadabimbingan.• Kita berkembangdenganberfikiranterbukadanjujur​​tentangkekuatandankelemahankita
• Kita membukaruanguntukperkembanganperibadidanuntukmereka yang inginmencapaipotensi
• Kita mengetahui, menghulurkandanmelatihbakat
• Kita banggadalammengembangkanpenggantikitasendiri
Bekerjaberpasukanadalahkeutamaandalam ISS Facility Services.


Semua orang bolehberkumpuldengan orang yang kuatdanberbakat, tetapimenjadikanmereka "bekerja" bersamamerupakansatutugas yang berbeza.Tetapisebagaiseorangpemimpin ISS, inilah yang diharapkandaripadaanda.Denganmenganggapsemua orang sebagaiindividudanmenyedaripotensiperibadimereka, andaakanmendapatpasukan yang terbaik.
Kita adalahsatusyarikat, satujenama, satustrategi


Iamungkinkedengaransepertipercanggahan, tetapidenganmenunjukkan rasa hormat yang mendalamterhadapperbezaandanmenggalakkanusahatempatanbolehmembinasebuahsyarikat global yang berwawasan. Walaupunkitaberbezabangsatetapikitaberkongsinilai yang samadanprinsip. Kita memimpin, membimbing, bertindakdanmenjalankanperniagaan di bawah ISS Facility Services danmenghargaisentuhanmanusia.